​Entercard vil ha offentlig gjeldsregister

Publisert December 15, 2016

Entercard har i mange år vært en pådriver for å få på plass et gjeldsregister i Norge. 6. desember gikk høringsfristen for en ny gjeldsregisterlov ut. Entercard har sendt inn sine synspunkter i et eget høringsnotat. Her slår Entercard fast at det er viktig å komme videre med etablering av et norsk gjeldsregister så raskt om mulig.

– Entercard er glad for at det nå ser ut til å bli en lovfestet plikt for finansforetak å rapportere gjeldsforpliktelser, men vi er svært kritiske til at gjeldsregisteret skal være et privat drevet foretak. Vi mener det verken bør tildeles konsesjoner til ett eller flere private foretak, eller brukes ressurser på å opprette de nødvendige tilsyn og forskrifter for vederlag som vil kreves med et privat gjeldsregister. Et offentlig gjeldsregister vil både være mer samfunnsøkomisk effektivt, og det vil være raskere å få på plass enn en privat løsning, uttaler Freddy Syversen CEO i Entercard gruppen.

Eierskap og tillit til registeret

Entercard mener at løsningen som ble lagt frem av den forrige regjeringen med et offentlig register, med en modell der gjeldsopplysninger avgis til Løsøreregisteret, er å foretrekke. Dersom man kan kombinere denne løsningen med Altinns tekniske struktur og tilrettelegge for realtids online registrering vil dette skape en sømløs og enkel modell.

Hvis det nye gjeldsregisteret organiseres slik, vil kredittopplysningsforetak og finansforetak løpende kunne hente ut systematiserte gjeldsopplysninger fra Løsøreregisteret til bruk i sin kredittvurdering. Selv om en slik ordning krever offentlig finansiering, kan ikke Entercard se at det er verken samfunnsøkonomisk eller næringspolitisk klokt å etablere en privat løsning når departementet anslår at en offentlig løsning vil koste omlag 3 millioner kroner.

Nordmenns økende gjeldsgrad gjør det prekært å få på plass et register som kan bidra til at færre mister oversikten over sine gjeldsforpliktelser, og det er derfor viktig at grensen for innrapportering settes lavt, maksimalt NOK 3 000 og helst så langt ned som NOK 1 000.

For mer nyheter fra Entercard – se vårt nyhetsrom